Pieczątki dla lekarzy i weterynarzy

Pieczątka dla lekarza – co to jest?

Każdy lekarz powinien posiadać w kitel i stetoskop, są to nieodzowne narzędzia ich pracy. Z czasem, przyjęło się, iż pieczątki lekarskie występują w formie niewielkiego srebrno-metalowego pudełka. Dziś mamy do wyboru mnogość kompaktowych automatów z nowoczesnym desginem i szeroką barwą kolorów obudowy.

pieczątki kieszonkowe kategoria

Co powinna posiadać pieczątka lekarza?

W przypadku tego rodzaju pieczątek przepisy określają to jednoznacznie, bowiem treść odbicia jest bowiem kontrolowana przez przepisy.

Zgodnie z Uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej:

Pieczątka lekarza, co musi posiadać?

 • imię i nazwisko,
 • tytuł zawodowy, tj. “lekarz” (“lek.”)  
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.
pieczątka-kieszonkowa

Co dodatkowo można umieścić na pieczątce dla lekarza?

 • tytuł i stopień naukowy,
 • umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności,
 • numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept,
 • numer telefonu,
 • adres.

W zależności od liczby dodatkowych danych, które zamierzamy zamieszamy umieścić, powinniśmy wybrać odpowiedni rozmiar pieczątki.
Istnieje wiele różnych dziedzin medycyny, dlatego istnieje kilka różnych rodzajów pieczęci lekarskich. Warto szczególnie zwrócić uwagę na pieczęć weterynarza.

stetoskop

Pieczątka lekarza weterynarii

Pieczątka lekarza weterynarii musi spełniać dokładne wytyczne, które zostały określone w  Uchwale Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 roku.  W drugim akapicie znajdziemy szczegółowy opis:
Odbicie pieczątki powinno mieć formę prostokąta o rozmiarach nie większych niż: 25 mm wysokości i 60 mm szerokości oraz powinna zawierać: 

 • imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe zdobyte w dziedzinie nauk weterynaryjnych
 • napis “LEKARZ WETERYNARII” – pisane dużymi literami, bez skrótów,
 • ew. tytuł specjalisty przyznany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz.U. Nr 131, poz. 667 z późn. zm.),
 • miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon czyli dane kontaktowe lekarza weterynarii.
 • Numer prawa wykonywania zawodu – w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym.

 Procedura zamawiania pieczątek lekarskich (zarówno standardowych, jak i dla lekarzy weterynarii) w naszym sklepie taniestemplowanie.pl jest taki sam, jak dla standardowych pieczątek firmowych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami!